Bağımsız Denetim


Bağımsız denetim
, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, önceden belirlenmiş finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız denetimin sağlayacağı başlıca faydalar,

-Yönetime doğru ve sağlıklı bilgi akışı sağlar.
-Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe  ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
-Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
-İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
-Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
-Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklarını daha iyi korunmuş olur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi uyarınca anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetleneceği öngörülmüştür. Ayrıca, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetimin kapsamı içine dahil edilmiştir.

Kanunun düzenleme gerekçesine bakıldığında, anonim şirketin ve şirketler topluluğunun denetlenmeleri zorunluluğu, yasal bir yükümlülük olarak karşımıza çıkmakta olup, denetlenecek olan şirketin finansal tabloları ile yıllık raporları ve bunlar yasal dayanağı olan tüm şirket muhasebesini oluşturmaktadır