Cazibe Merkezleri Programı

10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9596 Kararla Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda düzenlemeler açıklanmıştır.

Bu Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.

Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar; imalat sanayindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işetmeye geçmememiş veya  kısmen geçmiş yada başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri, çağrı merkezleri ve veri merkezleri yeni yatırım projeleridir.

Kararın 7. maddesine göre yararlanma koşulları;

1-İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının 2 milyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise 30 kişi olması gerekir.

2-Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.

3-Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari 5 bin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.

4-Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari 200 kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.

Kredilendirilecek yatırımın asgari %30’unun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.

Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

Kararın 9. maddesine göre Değerlendirme ve Öncelik Kriterleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:

1-Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.

2-İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.

3-Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.

4-Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilir;

1-Yüksek istihdam sağlaması

2-İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi

3-İhracat potansiyelinin olması

4-Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması

5-Ar-Ge ve yenilik içermesi

6-Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması

7-Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması

8-İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması

Sözkonusu Kararda  Değerlendirilmesi Komite Kararına Tabi Olan Yatırım Konuları; aşağıda belirtilen yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir.

1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.

2-Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.

3-5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları,

4-Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

5-Kütlü pamuk işleme yatırımları.

6-İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yöneîik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

7-Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.

8-Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-7.pdf