Muhasebe ve İç Denetim


Muhasebe 

Mükelleflerimizin muhasebe sistemlerinin kurulması ve mali tabloların hazırlanmasında, şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, finans kurumlarına sunulan bilgi, belge ve raporların uluslararası muhasebe standartlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmasına yönelik denetimler, ilgili mevzuat ve etik ilkeler içerisinde titizlikle yapılmaktadır.

Müşterilerinin amaç ve hedeflenmiş politikalarına uygun olarak faaliyetlerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak amacıyla muhasebe ve iç denetim sistemleri geliştirilmesi hizmeti sunmaktadır.

- Firma faaliyetine uygun muhasebe sistemi kurmak,
- Muhasebe biriminin kendi denetimini ve verimliliğini sağlayacak iş kontrol birimini oluşturmak,
- Muhasebe biriminin yaptığı işlemlerin ve hazırladığı beyanname ve tabloların aylık düzenli denetimini yapmak,
- Tespit edilen eksik ve noksanlıkların, hatalı uygulamaların mevzuata uygun düzeltilmesini sağlamak,
- Vergi mevzuatında yer alan  yasal hakların kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve bunları uygulatmak,
- Muhasebe kayıtlarından, dönem sonu işlemlere ve mali tabloların hazırlanmasına kadar tüm evrelerde muhasebe birimini denetlemek, yönlendirmek,
- Mali tabloların doğru, mukayese edilebilir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,

İç Denetim

İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına ulaşmasına sağlar.

Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden birisi de; muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulmasıdır.

Sözkonusu maddenin gerekçesinde; finansal denetim düzeninin kurulması, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir “iç-denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) gösterilmesidir. Şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirketde, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç-denetim örgütüne gereksinim vardır. Bir anonim şirketin denetimi sadece bir bağımsız dış denetim kuruluşuna bırakılamaz. Bir bağımsız denetim kuruluşunun onlarca, hatta yüzlerce müşterisi vardır; onlara birçok hizmet sunmaktadır. Her müşterisini içerden ve yakından izleyemez. Finansal denetim, bir anlamda “teftiş kurulu”nun yaptığı denetimdir. Finansal denetim iş ve işlemlerin iç denetimi yanında, şirketin finansal kaynaklarının, bunların kullanılması şeklinin, durumunun, likiditesinin denetimini ve izlenmesini de içerir. Finansal denetim kurumsal yönetim kurallarının gereğidir.

Yapılan düzenleme ile bağımsız denetim öncesinde şirketlerin kendi öz denetimini yapabilmesine yönelik  mekanizmanın kurulması gerekli görülmüştür.

R
iskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesine göre, Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

İç kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi mekanizmasının etkin bir şekilde kurulması sorumluluğu yönetim kuruluna verilmiştir.İç denetimin kurumlara sağlayacağı başlıca katkılar;

-Faaliyetlerde etkinliği ve verimliliği artırır,
-Şirket varlıklarını hatalı kullanım, hile ve suiistimaller önler,
-Şirket içi ve şirket dışı, finansal ve operasyon el raporların doğruluğu ve tamlığına dair güvence verir,
-Şirket faaliyetlerinin şirketin stratejileri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği ile faaliyetlerde mevzuat ve şirketin kendi iş prosedürlerine uyulup uyulmadığının tespiti yapılır,
-Şirketi iç tehdit eden iç ve dış risklere dair yönetici ve çalışanların farkındalığını artırır,
-Şirketin iş kollarının, sadece maliyetleri azalmaya değil, aynı zaman da iş fırsatlarını yakalamaya yönelik stratejiler geliştirip geliştirilmediğini araştırarak şirketin daha yüksek gelir potansiyeline ulaşması yönünde katkı sağlar,
-Şirketin hissedarların çıkarlarına uygun bir yönetim sergilendiğine dair güvence verir,
-İş yapılan çevreler, kamu ve personel ile sağlıklı ve verimli ilişkiler kurulduğuna dair güvence sağlar,
-Şirketin dış kesimlere yaptığı raporlamaların doğruluğuna dair güvence sağlar,
-Dış denetçiler ile etkin bir koordinasyon sağlayarak, dış denetim performansının artmasına ve denetim maliyetlerin azaltmasına katkıda bulunur.