Vergi Hizmetleri


Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Müşterilerinin faaliyet ve işlemlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumunun saptanması, gerektiğinde yetkili makamlardan görüş alınması, çeşitli yorumlar ve yargı kararları ile değerlendirilmesi, yasalarla belirlenmiş vergi avantajlarından da yararlanılarak üzerindeki vergi yükünün önceden hesaplanması suretiyle kurumsal bir vergi politikası izlenmesi sürecinde gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ötesinde mevcut ya da oluşması muhtemel fırsatları avantaja dönüştürerek farklı bakış açısı katmaktadır.

Tasdik Hizmetleri

Müşterilerine 3568 Sayılı Kanun ile ilgili düzenlemelerle belirlenen konularda aşağıdaki tasdik hizmetlerini sunmaktadır.
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik İşlemleri ile Tam Tasdik Raporunun Hazırlanması
• Stopaj İadesi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Bağışıklarının Tasdiki
• KDV İadesi Tasdik Raporları
• Dahilde İşleme İzin Belgesi ve KDV Kanunu Geçici 17. Madde Kapsamında Tecil Terkin Raporu
• Kalkınma Ajansı Harcamaya Yönelik Somut Bulgular Raporu
• Sermaye artışının tespitine ilişkin tasdik işlemleri
• Ar-Ge harcamaları değerlendirme tasdik işlemleri
• Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri
• İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları
• Yatırım teşvik belgesi işlemleri
• Özel Amaçlı Raporlar TUBİTAK-TİDEB AR-GE Destek Raporu vb,
• Dernek, tesis vakıf ve benzeri kurumların muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
• SGK asgari işçilik ve ilişkisizlik tasdiki

Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

 Her düzeydeki vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti sunmakta ve bu uyuşmazlıkların giderilmesi için idari ve hukuki her aşamada müşterilerini temsil etmektedir.Bu kapsamda;

• Vergi İncelemelerinde mükellef ile birlikte hareket etmek, her türlü bilgi desteği sunmak,
• Uzlaşmalara fiilen katılmak, en iyi sonuçla uzlaşma sağlamak için destek sunmak,
• Dava konusu edilen konularda, dilekçe hazırlamak, mahkemede teknik hususların izahını yapmak,
• İhtiyaç duyulduğu konularda (Resmi Kurumlara sunmak için) görüş hazırlamak ve sunmak

 Mevzuattaki Gelişmelere İlişkin Bilgilendirme Hizmetleri

Global denetim, mali mevzuattaki değişiklikler, yayımlanan sirkü ve özelgeler ile önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda müşterilerini düzenli olarak bilgilendirmektedir.