Yönetim Danışmanlığı


Yönetim Danışmanlığı
 

Ülkeler arasında sınırların kalkması, küresel ekonominin etkin hale gelmesi, teknolojik gelişmeler, kurumların ayakta kalabilmeleri için acımasız rekabet anlayışını benimsemesi, ürünlerde inovasyon arayışları günümüzde yenilik ve değişimi sürekli hale getirmiştir.

Kurumların amaca uygun organizasyon yapılarının oluşturulması, iş ve görev tanımlarının yapılarak iç yönergelerin oluşturulması, kurumsal bir yapıya geçisin sağlanması performans ve yönetimlerinde hayati önem taşımaktadır.Bu kapsamda Arel Vergi ve Yönetim Danışmanlığı ekibi tarafından yönetim danışmalığı olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

Stratejik Planlama,

Yapılandırma Yönetimi,

Bütçe Sistemi Tasarımı ve Uygulanması,

Aile Şirketlerinde Yönetsel Yapılandırma ve Şirket Anayasasının Hazırlaması,

ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması.

Kurumsal Kaynak Planlaması ( ERP), bir kurumdaki tüm süreçlerin ve fonksiyonların bütünleştirilmesi ve bilginin bütün olarak etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.İşletme operasyonlarının tamamını tek bir bilgi  teknolojileri mimarisi içerisinde sunarak şirketin verimliliğini, sistemlerin ve süreçlerin etkinliğini, kurumsallaşmasını ve gelişimini destekler.

Kurumsal Kaynak Planlaması, genellikle işletmelerdeki  diğer sistemsel değişikliklerden daha fazla yapılan değişim ve dönüşümü gerektirir.Bilginin toplanması, paylaşma ve yönetim alanındaki değişimleri anlamlandırarak bilgi yönetim sisteminin etkinliğini sağlayacak yeni stratejilerin geliştirilmesi  kullanıcılara hızlı ve doğru kararlar alma konusunda büyük katkı sağlayacaktır. 

Kurumsallaşma, devamlılığı belli kişilerin varlığına bağlı olmayan bir organizasyon yapısı oluşturmaktır.

Kurumsallaşma;

-İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.

-Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.

-Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklarını daha iyi korunmuş olur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi uyarınca anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetleneceği öngörülmüştür.Ayrıca, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetimin kapsamı içine dahil edilmiştir.

Kanunun düzenleme gerekçesine bakıldığında, anonim şirketin ve şirketler topluluğunun denetlenmeleri zorunluluğu, yasal bir yükümlülük olarak karşımıza çıkmakta olup, denetlenecek olan şirketin finansal tabloları ile yıllık raporları ve bunlar yasal dayanağı olan tüm şirket muhasebesini oluşturmaktadır